Voor jongeren met meervoudige problematiek

Intensief Case Management (ICM)

Jongeren die overlast veroorzaken, zijn vaak jongeren die kwetsbaar zijn. Jongeren met complexe problemen, die niet meer weten waar te beginnen om die problemen op te lossen. Een wirwar aan wetten, loketten, organisaties en fondsen maken hulp zoeken niet makkelijk. Ze worden van het bekende kastje naar de muur gestuurd en dreigen tussen wal en schip te vallen. Intensief Case Management (hierna: ICM) is een methodiek om jongeren tussen de 14 en 27 jaar met meervoudige, complexe problematiek te begeleiden naar zelfstandigheid. ICM is de brug tussen jongeren en instanties en maakt verbindingen waar nodig.

Doel van ICM is om jongeren met meervoudige problematiek met intensieve ondersteuning te begeleiden naar zelfstandigheid en positieve participatie in de samenleving. De aard van de problematiek maakt in beginsel niet uit: jongeren die overlast veroorzaken, dakloze jongeren zonder inkomen of dagbesteding, maar ook tienermoeders met psychosociale problematiek. ICM dient ter ondersteuning van jongeren met probleemgedrag die vaak buiten het bereik van voorzieningen blijven, of voor wie de bestaande hulp niet toereikend is.

Intensief, outreachend & non-conventioneel

De kracht van ICM is het intensieve, outreachende karakter en de non-conventionele manier van begeleiding. Samen met de jongere worden problemen en belemmeringen zo veel als mogelijk aangepakt, zodat ruimte ontstaat voor zinvolle dagbesteding als werk of onderwijs. Een Intensief Case Manager maakt niet alleen gebruik van eigen expertise op gebieden als vroegsignalering, aanjagen eigen kracht en talenten, activering en participatie, maar ook van de expertise van lokale netwerk- en ketenpartners. Samen bereik je altijd meer. ICM betekent daarom óók domein overstijgende samenwerkingsverbanden aangaan, met partijen als de politie, Bureau Jeugdzorg, Sociale Dienst, het onderwijs, woonbegeleiding en (psychiatrische) hulpverlening.

Het is een methodiek, die ontstaan is vanuit de behoefte aan een aanpak die aansluit bij de leefwereld, wensen en behoeften van zowel de risicojongeren, als hun ouders en de samenleving.

In de praktijk: ICM binnen Intensieve Jongerencoaching in Rotterdam

In Rotterdam worden van de 125.500 jongeren tussen de 12 en 27 jaar, 7.000 jongeren als ‘risicojongeren’ gezien. Ze komen in aanraking met de politie, vertonen agressief gedrag, maken veel ruzie, hebben schulden of kampen met een verslaving. Veel van hen hebben – vaak na een lange negatieve geschiedenis met instanties, ouders, school en relaties – de hoop op een goede toekomst verloren. De reguliere zorg voldoet niet om hen weer te verbinden met zichzelf en de samenleving.

Voor de gemeente Rotterdam ondersteunen partners Exodus, Stichting JOZ, Mee, Enver, wmo radar en Futuro samen jongeren met ‘Intensieve jongerencoaching’, waarin onder andere gebruik gemaakt wordt van ICM.

Met de Intensieve jongerencoaching wordt een intensief begeleidingstraject geboden aan jongeren tussen de 14 en 27 jaar die dreigen perspectief te verliezen. Met de outreachende aanpak en aan de hand van verschillende fases, methodieken en handvatten stimuleren de intensief jongerencoaches zelfredzaamheid, en wordt terugval in antisociaal, ongewenst, overlastgevend of crimineel gedrag voorkomen. Verandering is een proces, intensief jongerencoaches weten dat dit proces gepaard gaat met tegenslagen, dilemma’s, vallen en opstaan. Meer over deze aanpak leest u in de Methodische handreiking Intensieve Jongerencoaching ‘Zo doen wij dat!’

Meer weten over ICM?

Wilt u weten of Intensief Case Management de oplossing zou kunnen zijn voor uw gemeente, of heeft u een vraag over deze aanpak? Laat het ons weten. Wij gaan graag met u in gesprek!

Contact opnemen >

Meer weten over Intensieve jongerencoaching in Rotterdam?

Samen met onze partners Exocus, Stichting JOZ, Enver en Wmo radar werd deze methodische handreiking voor professionals samengesteld.

Download de handreiking >